Statut Klubu

Statut Stowarzyszenia
BMW KLUB POLSKA MOTOCYKLE

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „BMW Klub Polska Motocykle” i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu “Klubem”.

§ 2.

Klub jest apolityczną organizacją społeczną powołaną w celu popularyzowania marki BMW. Umożliwiania wszystkim zainteresowanym, bez względu na wyznanie czy pochodzenie społeczne, wymianę doświadczeń oraz wzbogacanie wiedzy technicznej, prawnej, turystycznej i innej związanej z samochodami i motocyklami BMW. Organizowanie sportu, turystyki motorowej, imprez towarzyskich i kulturalnych, służy realizacji wyżej wymienionych celów oraz podnoszeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kwalifikacje osób kierujących pojazdami.

§ 3.

Klub będzie współpracował w szczególności z całą strukturą Autoryzowanych Klubów BMW w kraju i za granicą, z firmą BMW AG w Monachium (Niemcy) oraz jej przedstawicielstwami w Polsce, autoryzowanymi przedstawicielami handlowymi, dealerami oraz autoryzowanymi dostawcami części samochodowych i motocyklowych, a także z odpowiednimi władzami ruchu drogowego oraz transportu zmotoryzowanego.

§ 4.

Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Samodzielnie określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. Klub jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym członków w celach nie zarobkowych.

§ 5.

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Klub posiada własne odznaki organizacyjne, używa pieczęci oraz własnego godła. Wzory powyższych i sposoby ich prezentacji ustala Zarząd, zgodnie z wytycznymi BMW Club Europa e.V. W szczególności znak firmowy BMW oraz nazwa firmy BMW muszą być używane wyłącznie za porozumieniem z BMW Club Europa e.V. oraz zgodnie z przyjętymi przez BMW AG standardami oraz sposobem ich prezentacji.

§ 7.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia niektórych spraw Klub może zatrudniać pracowników, powierzać członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych.

§ 8.

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub podobnym charakterze.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 9.

Celem Klubu jest:

 1. popularyzacja marki BMW poprzez organizowanie sportu, turystyki motorowej, imprez towarzyskich, kulturalnych i innych,

 2. upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej oraz podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 10.

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. zrzeszanie sympatyków marki BMW w sekcjach tematycznych działających w ramach Klubu oraz realizujących jego cele,

 2. organizowanie zawodów samochodowych, motocyklowych oraz innych o charakterze klubowym (np. kartingowych, narciarskich, żeglarskich itp.),

 3. udział członków Klubu – zawodników w zawodach krajowych i międzynarodowych oraz w krajowych i międzynarodowych imprezach turystyczno-motorowych,

 4. prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń sportowych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji kierowców,

 5. podejmowanie działań propagandowych mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 6. rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz udział w takich imprezach,

 7. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej zawodnikom – członkom Klubu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,

 2. Wspierających,

 3. Honorowych.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel polski mający ukończone 18 lat, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, posiadający motocykl BMW, wykazujący zainteresowanie marką BMW oraz wolę realizacji celów Klubu i złoży stosowną deklarację o chęci przystąpienia do Klubu. Warunkiem jest spełnienie innych wymogów określonych statutem i uchwalonych na jego podstawie regulaminów oraz wniesienie należnych opłat członkowskich.

 2. W szczególnych przypadkach członkami zwyczajnymi Klubu mogą być również obywatele nie posiadający motocykla BMW, ale zainteresowani działalnością Klubu.

 3. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być również cudzoziemcy.

§ 13.

 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Klubu dokonuje Zarząd po stwierdzeniu, że:

  1. kandydat na członka złożył właściwą, odpowiednio wypełnioną deklarację przystąpienia do Klubu. Deklaracja ta może mieć również formę elektroniczną,

  2. w ciągu jednego miesiąca od złożenia deklaracji o której mowa powyżej nastąpiło wpłynięcie na konto Klubu należnych opłat członkowskich z wyraźnym wskazaniem nazwiska i innych danych pozwalających na identyfikację Kandydata,

  3. w ciągu jednego miesiąca od złożenia deklaracji o której mowa powyżej przesłał na adres korespondencyjny Klubu własnoręcznie podpisane oświadczenie o chęci przystąpienia do Klubu, znajomości i woli przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów oraz uchwał władz Klubu.

 2. Wzory Deklaracji oraz Oświadczenia, o których mowa powyżej, są udostępniane zainteresowanym na stronach internetowych Klubu.

 3. W przypadku niedotrzymania przez Kandydata postanowień ustępu 1.c niniejszego paragrafu Zarząd może podjąć uchwałę o nie przyjęciu Kandydata w poczet członków Klubu. W takim przypadku wpłacone przez Kandydata opłaty członkowskie nie podlegają zwrotowi.

 4. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która nie spełnia warunków statutowych lub której dotychczasowe zachowanie nie gwarantuje w ocenie i wedle najlepszej wiedzy Zarządu, dotrzymania obowiązków członka wynikających ze statutu, uchwał władz Klubu i ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego. W takim przypadku wpłacone przez Kandydata opłaty członkowskie zostaną zwrócone Kandydatowi.

 5. Potwierdzeniem członkostwa jest odpowiednia indywidualna karta klubowa lub legitymacja zgodna z aktualnie obowiązującym wzorcem.

§ 14.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,

 2. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Klubu,

 3. korzystania zgodnie z obowiązującymi uchwałami i regulaminami ze szkoleń sportowych, technicznych, sprzętu i urządzeń klubowych oraz pomocy organizacyjnej i finansowej,

 4. noszenia Odznak Klubowych i reprezentowania jego barw,

 5. udziału w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez Klub oraz organizowanych przez inne organizacje krajowe i międzynarodowe reprezentując barwy klubu.

§ 15.

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:

 1. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  czynny udział w pracach Klubu oraz regularne opłacanie składek członkowskich,

 2. ochrona majątku i interesów Klubu jako dobra wspólnego,

 3. właściwe reprezentowanie i strzeżenie godności Klubu, w szczególności poprzez dbanie o własną postawę moralną, zachowanie nienagannej kultury osobistej i przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego,

 4. popularyzacja znajomości marki BMW, krzewienie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 5. podnoszenie poziomu sportowego i fachowego w dziedzinie motoryzacji i ruchu drogowego,

 6. udzielanie koleżeńskiego wsparcia i pomocy pozostałym członkom Klubu.

§ 16.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, krajowa lub zagraniczna, bądź osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo, która zadeklaruje pomoc finansową lub inną.

 2. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały po przyjęciu deklaracji o której mowa w ust.1.

 3. Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy, działanie dla dobra Klubu i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesami Klubu oraz z jego Statutem.

§ 17.

 1. Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Klubu Zarząd w drodze uchwały może przyznać członkostwo honorowe (członek honorowy).

 2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem wnoszenia składek członkowskich.

§ 18.

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. rezygnacji zgłoszonej pisemnie,

 2. śmierci, a w przypadku osoby prawnej jej likwidacji,

 3. skreślenia z rejestru członków przez Zarząd na skutek niepłacenia składek,

 4. wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, uchwał władz Klubu lub działania na jego szkodę.

§ 19.

 1. O posiedzeniu, na którym może być podjęta uchwała o skreśleniu członka lub jego wykluczeniu, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie, także drogą elektroniczną, siedem dni wcześniej w celu umożliwienia mu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 2. Uchwała w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka obowiązuje z chwilą jej podjęcia, o czym Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną.

 3. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji w ciągu dwóch tygodni od daty jej uchwalenia. Odwołanie wnosi się do Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu, który własną uchwałę ma prawo zmienić.

 4. Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim opisany jest w §§ 34 do 37.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 20.

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków Klubu,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21.

 1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów władz są ważne jeżeli zostały powzięte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem sytuacji o której mowa w §22 ust. 6 oraz §23 ust. 5.

 2. Przy obliczaniu wymaganej większości liczy się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, która ma być podjęta. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia – nie dotyczy to głosowania tajnego.

 3. Wszystkie uchwały podejmowane są w drodze głosowania jawnego. Na wniosek co najmniej ¼ osób uprawnionych biorących udział w posiedzeniu zarządza się głosowanie tajne.

§ 22.

Walne Zebranie Członków Klubu

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na dwa lata i jest to zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

 3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu, który jest zobowiązany podać te dane do wiadomości członkom Klubu, nie później niż na cztery tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.

 4. Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.

 5. Porządek obrad Walnego Zebrania ustalony przez Zarząd powinien być uzupełniony jeżeli na tydzień przed terminem zebrania zostanie złożony pisemny wniosek podpisany przez co najmniej ¼ członków zwyczajnych lub Komisję Rewizyjną.

 6. Uchwały Walnego Zebrania są ważne bez względu na ilość obecnych i uprawnionych do głosowania osób jeżeli Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie.

§ 23.

 1. Na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, wniosku podpisanego przez co najmniej ⅓ członków zwyczajnych lub własnej uchwały Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd powinien zwołać w ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku lub uchwały Komisji Rewizyjnej o których mowa jest w ustępie poprzedzającym.

 3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu, który jest zobowiązany podać te dane do wiadomości członkom Klubu nie później niż na cztery tygodnie przed ustalonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach dla których zostało zwołane.

 5. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są ważne bez względu na ilość obecnych i uprawnionych do głosowania osób jeżeli Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie.

§24.

 1. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym tylko członkowie zwyczajni i honorowi.

 2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

 3. W Walnym Zebraniu można brać udział tylko osobiście. Powyższe nie dotyczy członków wspierających będących osobami prawnymi, którzy biorą udział przez swych przedstawicieli.

§ 25.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie zmian statutu,

 2. uchwalanie wytycznych programowych działalności Klubu,

 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

 4. udzielanie na wniosek Komisji rewizyjnej absolutorium zarządowi za minioną kadencję,

 5. wybór członków władz klubu oraz ich odwoływanie,

 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku po rozwiązaniu,

 7. rozpatrywanie odwołań członków Klubu od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich ich dotyczących (z wyłączeniem uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia).

§ 26.

Zarząd Klubu

 1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

 2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Rozpoczyna się ona z dniem wyboru na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym i kończy się z chwilą odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania po upływie dwóch lat.

 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swych członków prezesa, do 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 4. Podział zadań poszczególnych członków Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. kierowanie działalnością Klubu,

 2. wybór delegatów do organizacji, których Klub jest członkiem,

 3. ustalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,

 4. nadawanie godności członka honorowego,

 5. uchwalanie preliminarzy budżetowych Klubu,

 6. uchwalanie regulaminów obowiązujących w Klubie,

 7. zatwierdzanie bilansów i sprawozdań,

 8. powoływanie wszelkiego rodzaju doraźnych komisji, uchwalanie ich regulaminu, składu osobowego oraz sposobu działania,

 9. podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach członkowskich,

 10. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości,

 11. uchwalanie szczegółowych wytycznych działalności propagandowo-statutowej i gospodarczej Klubu,

 12. uchwalanie struktury wewnętrznej Klubu, jego biura oraz regulaminu działalności gospodarczej,

 13. udzielanie pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności gospodarczej Klubu oraz określenie wysokości zobowiązań, które upoważnieni członkowie Zarządu lub pełnomocnicy mogą zaciągać bez uchwały Zarządu dla realizacji celów działalności Klubu.

§ 28.

 1. Zarząd realizuje swe zadania poprzez podejmowanie stosownych uchwał na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes podając do wiadomości przewidywany porządek obrad.

 3. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy o każdym posiedzeniu winni być powiadomieni, a także członkowie Klubu lub osoby trzecie w przypadku ich imiennego zaproszenia przez Zarząd.

 4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz oraz Prezes lub Wiceprezes przewodniczący posiedzenia.

 5. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zarządu, sposób sporządzania protokołów określa regulamin Zarządu.

§ 29.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna skład się z 3-5 członków w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Rozpoczyna się i kończy tak jak kadencja Zarządu.

 3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie wybierają jej Przewodniczącego i zastępcę.

§ 30.

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez:

 1. przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu,

 2. badanie celowości i legalności wydatków oraz ich zgodność z budżetem,

 3. sporządzanie sprawozdania, które przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Klubu,

 4. przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 31.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do dokonywania czynności rewizyjnych co najmniej raz na pół roku.

§ 32.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 33.

Przepisy wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 1. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 2. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa:

  1. z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji,

  2. z chwila odwołania przez Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane w tym celu.

 3. Odwołanie następuje w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością ⅔ ważnych głosów.

 4. Zarząd i Komisja Rewizyjna maja prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych których mandaty wygasły w czasie trwania kadencji, albo jeżeli Walne Zebranie nie wybrało maksymalnej liczby osób przewidywanej w §26 ust. 1 lub §29 ust. 1. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ⅔ liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 34.

Sąd Koleżeński

 1. Spór zaistniały między członkami Klubu może być rozstrzygany przez Sąd Koleżeński.

 2. Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia członków.

§ 35.

 1. Sąd Koleżeński powoływany jest doraźnie do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.

 2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzy osobowym. Dwóch arbitrów, powołanych po jednym przez każdą ze stron i jednego superarbitra powołanego przez arbitrów o których mowa wyżej. W przypadku nie dojścia do porozumienia między arbitrami co do osoby superarbitra w okresie 1 tygodnia od daty wpłynięcia odwołania, superarbiter zostaje powołany przez Zarząd.

 3. Arbitrem i superarbitrem może być członek zwyczajny lub honorowy Klubu cieszący się autorytetem i legitymujący nienaganną postawą.

§ 36.

 1. 1. Sąd Koleżeński orzeka po wysłuchaniu stron oraz zaznajomieniu się z przedstawionymi dowodami.

 2. Sąd Koleżeński stosuje kary określone w rozdziale V Statutu z tym, że orzeczenia czasowego zakazu brania udziału w imprezach lub zawodach, zawieszenia w prawach członka Klubu, skreślenia lub wykluczenia z Klubu dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.

§ 37.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego każdej ze stron w terminie 14 dni od ogłoszenia orzeczenia przysługuje prawo odwołania się do Zarządu, który zaskarżone orzeczenie może uchylić lub zmienić. Decyzje Zarządu jako organu odwoławczego, są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżaniu. Powyższe nie dotyczy możliwości odwołania się Zarządu od decyzji Sądu Koleżeńskiego uchylającej uchwałę Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z Klubu.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 38.

Za wyróżniające się wykonywanie obowiązków członka Klubu w szczególności aktywny udział w pracy na rzecz i dobro Klubu członkowie mogą być wyróżniani przez Zarząd w formie:

 1. pochwały na piśmie,

 2. nagród rzeczowych,

 3. honorowych odznak Klubu.

§ 39.

Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu, na członków zwyczajnych w zależności od wagi uchybienia, mogą być nakładane następujące kary:

 1. upomnienie,

 2. nagana,

 3. kara pieniężna,

 4. zakaz czasowego brania udziału w imprezach lub zawodach sportowych,

 5. czasowe, trwające nie dłużej niż rok, zawieszenie w prawach członka Klubu,

 6. wykluczenie z Klubu.

§ 40.

 1. Kary stosowane są w zależności od wagi przewinienia. Kara pieniężna nie może być wyższa niż dwukrotność średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej opublikowanego przez GUS za miniony rok.

 2. Kary pieniężnej nie stosuje się wobec członków nie pracujących.

 3. Karę wykluczenia można zastosować tylko wobec osoby, co do której w okresie ostatnich trzech lat, stosowano inne kary lub w przypadku działania na szkodę Klubu lub popełnienia przestępstwa ze szkodą dla Klubu.

 4. Kary nakładane są przez Zarząd lub Sąd Koleżeński. Od kary nałożonej przez Zarząd nie przysługuje odwołanie, chyba, że jest to kara wykluczenia. W takim przypadku ma zastosowanie odpowiednio § 19 statutu.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 41.

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne oraz fundusze.

 2. Na fundusze Klubu składają się:

  1. wpisowe i składki członkowskie,

  2. dochody z majątku Klubu i działalności gospodarczej,

  3. darowizny, spadki i zapisy,

  4. dotacje.

§ 42.

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa i jednego z Wiceprezesów lub Skarbnika bądź innych dwóch członków Zarządu upoważnionych uchwałą.

 2. W sprawach niemajątkowych oświadczenia składać może w imieniu Stowarzyszenia jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

§ 43.

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie lub poprzez udział w innych podmiotach gospodarczych i przekazywać uzyskane tą drogą zyski na cele statutowe.

 2. Klub prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami. W ramach prowadzonej działalność gospodarczej może tworzyć własne podmioty gospodarcze lub być wspólnikiem w takich podmiotach.

Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

§ 44.

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podjętej większością ⅔ ważnych głosów.

§ 45.

Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu może być podjęta przez Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie większością ¾ ważnych głosów.

Niniejszy Statut został sporządzony przez Przewodniczącego Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia BMW Klub Polska Motocykle na podstawie uchwały nr 3 z dnia 9 lutego 2005 r. Zebrania Założycielskiego.

Warszawa, dnia 15 wrzesień 2005 r.
Przewodniczący Zebrania Założycielskiego
Wiesław Przastek

Categories:

O Klubie

Zamknij